Yöneticinin Kontrol Fonksiyonları nelerdir?

Yönetim denilince akla gelen önemli fonksiyonlardan biri Yöneticinin Kontrol Fonksiyonu’dur. Kontrolün tanımı şu şekilde verilebilir.

Kontrol nedir?

Önceden belirlenmiş amaçlara ulaşmak için sahip olunan imkan ve şartların mevcut esas ve prensiplere uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti ve bulunacak hata veya eksikliklerin düzeltilmesi amacı ile yapılan aktif bir faaliyettir.

Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi kontrol gerçek anlamda arzu edileni, arzuya ve usule uygun şekilde sağlamaktır. Yöneticiler bulundukları pozisyonun görevlerini yaparken ellerinde bulunan kaynakları en iyi şekilde kullanmak zorundadırlar.

Yönetici kontrol fonksiyonu vasıtasıyla:

  • İşin sayı ve kalite itibariyle istenilen nitelikte olup olmadığını,
  • Belirlenmiş bir süre içinde sonucun elde edilip edilemeyeceğini,
  • Hata ve verimsizliklerin tespiti ile asgari seviyede tutulmasını,
  • İşin şimdiki durumunu,
  • İşin arzu edilen veya planlanan şekilde yapılıp yapılmadığını,
  • Rasyonel bir çalışma yapılıp yapılmadığını,
  • Kurallara uyulup uyulmadığını

gerçek olarak öğrenirler ve gerekli tedbirleri alarak sonucun istenilen düzeyde elde edilmesi olanağına sahip olurlar.

Ancak yönetici neyi, nasıl ve ne derecede kontrol etmesi gerektiğini bilmelidir. Derecesi tespit edilmeden yapılan kontrol, kontrol faaliyetindeki hatanın önemli nedenlerinden biridir.

Yöneticinin Kontrol Fonksiyonu

Yöneticiler için kontrol altında bulundurulması gereken unsurlar

Personel, Para, Zaman, Malzeme, Yer, Kalite, Miktar Kural ve Metotlardır.

1. Personel hakkında yapılacak kontrol

personelin nasıl kullanıldığını, güvenilirliğini, bilgi yetenek ve ihtisas durumlarını, işteki başarı ve verim durumlarını göstermesi bakımından önemlidir.

2. Para konusunda yapılacak kontrol

Para konusunda yapılacak kontrol sayesinde yönetici israfın önlenmesine, giderlerin gerçeğe uygun yapılmasına, tasarruf sağlanmasına, maliyetlerin inanılır olmasına imkan bulacaktır.

3. Zaman bakımından yapılan kontrol

Zaman bakımından yapılan kontrol ise işlerin zamanında yapılmasını, çalışmaların verimli olmasını sağlar.

4. Malzeme konusundaki kontrol

malzemenin nasıl kullanıldığını, kimin hangi malzemeyi ve ne kadar talep etme yetkisi olduğunu, hangi cins ve miktar malzemeye ihtiyaç duyulduğunu saptama olanağını verir.

Diğer konularda yapılacak kontroller hemen hemen aynı amaca yönelik olarak yapılır. Sonuç olarak yöneticilerin neyi nasıl kontrol etmesi gerektiğini bilmesi başarısının temel unsurlarından biridir.

OKU  Zaman Nasıl Yönetilir?