Kredi Başvurusu Neden Reddedilir?

Bireyler ve şirketler bankalara kredi başvurusu yaptıktan sonra müşterinin durumu çeşitli bakımlardan incelendikten sonra kredi talebi reddedilir veya kabul edilir.

– Kredi Talebinin Red Nedenleri:

Bir kısım kredi taleplerinin, değerlendirilmesi sonucunda, olumlu karşılanamayan krediler reddedilir. Taleplerin red nedenleri üç gruba ayrılarak incelenebilir

a – Kredi Talebinin Müşterilere ilişkin Red Nedenleri:

  • Kredi notu nun yetersiz olması.
  • Firmanın hukuken borçlanma ehliyetinin olmaması veya talebin yetkililerce yapılmaması.
  • Firmanın likidite durumunun borç ödemeye elverişli olmaması.
  • Firmanın geçmiş yıllardaki faaliyet sonuçlarının yetersiz veya başarısız bulunması (kârının çok az oluşu veya zarar etmesi).
  • Firmanın öz sermayesinin yetersiz, borç/öz sermaye oranının aşırı derecede yüksek oluşu.
  • Firma yöneticilerinin yeteneklerinin işi yönetmek için yeterli görülmemesi (plânlama, politikaları saptama, organizasyon, faaliyetleri koordine etme, teknik düzeyde karar alma, kontrol, firma dışı gruplarla iyi ilişkiler kurma gibi)

Kredi Başvurusu Neden Reddedilir?

 • Firmanın gelecek yıllarda yaratacağı fonlarla alacağı krediyi geri ödeyememe ihtimalinin kuvvetli olması.
 • Firmanın, konjonktürel hareketlerden büyük ölçüde etkilenmesi, satış hacminin ve faaliyet sonuçlarının istikrarsız olması.
 • Firmanın geçmiş dönemlerde, borçlarını ve banka kredilerini geri ödemede gösterdiği gecikmeler, protestolar,
 • Kredi için gösterilen tcminaün istenen tutar veya nitelikte olmayışı.
 • Firmanın çok yeni, başarılarının henüz mali tablolarla saplanmamış olması, o iş kolundaki tecrübe ve başarı durumlarındaki kuşku, projesinin kârlı görülmemesi.
 • Yapılan araştırma sonunda, firmanın sahip veya yöneticilerinin moralitelerinin düşük okluğunun anlaşılması.

b- Kredi Talebinin Bankanın Kredi Politikasına İlişkin Red Nedenleri:

 • Talep edilen kredinin vadesinin bankanın öngördüğünden uzun oluşu.
 • Talep edilen kredi tutarının çok yüksek oluşu.
 • İslenen kredinin bankanın verdiği kredi çeşitleri arasında olmayışı.
 • İş kolunun bankanın kredi verdiği sektörlerden olmaması.
 • Kredi talep eden firmanın bankada mevduat hesabının bulunmaması.
 • Firmanın yeterli randıman sağlayamaması veya sağlayamayacak durumda olması.
 • Talep edilen kredi türünün randımansız oluşu.
 • Döviz veya TL pozisyonunun müsait olmaması.
 • Banka Kaynaklarının talebi karşılamaya elverişli olmaması.

c- Kredi Talebinin Mevzuata İlişkin Red Nedenleri:

Talebin meri mevzuata göre, örneğin, Bankalar Kanununun ilgili maddelerine. Türk Parası Kıymetini Koruma Yasasına ilişkin kararlara uygun olmaması veya kredinin kullanılabilmesi için yetkili mercilerden gerekli iznin alınmamış olması kredinin red nedeni olabilir.

OKU  Kredi Notu Kaç Olunca Kredi Alınır?
baskılı ıslak mendil