İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

Bir örgütün sağlıklı yaşaması kaynaklan iyi değerlendirmesine bağlıdır. Para, zaman, yer, malzeme, ve insan diye sıralanabilecek kaynaklardan en önemlisi şüphesiz «insan»dır. Çünkü tüm diğer, kaynakların verimli ve etkili kullanılması insanların başarılı çalışmalarıyla gerçekleşir. Bu nedenle İnsan Kaynakları Yönetimi günümüz şirketlerinde en fazla önem verilen konuların başında gelmektedir.

Çalışanların başarısı yönetim kademelerinin yeterli düzeyde güdülenmeyi sağlayabilmesine bağlıdır. Tatmini kişileri motive eden ihtiyaçlar insanların hemen hemen hepsinde aynı olup aşağıdaki gibi sıralanabilir :

 • Fizyolojik ihtiyaçlar,
 • İş güvenliği,
 • İş grupları ve diğer sosyal çevreyle dostluk,
 • Başarılı olma ve tanınma,
 • Kendini geliştirme ihtiyaçları.

Bu ihtiyaçlardan ilk üçü daha yüksek ücret ödemek, çalışma koşullan ve sosyal olanakları geliştirmek, göreve teşvik edici yeni boyutlar getirmek gibi «geleneksel» denilebilecek yöntemlerle karşılanabilirse de güdülenmede çok önemli rolü olan başarma, tanınma ve kendini geliştirme gibi ihtiyaçların tatmini ancak sağlıklı bir personel değerlendirme sistemi İle sağlanabilir.

Güdülenmede çok önemli rolü olan başarma, tanınma ve kendini çeliştirme gibi ihtiyaçların tatmini ancak sağlıklı bir personel değerlendirme sistemi ile sağlanabilir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

Objektif esaslar çerçevesinde uygulanabildiği takdirde personel değerlendirme sistemi sadece örgütün genel başarı çizgisini yükseltmekle kalmayıp, başarının örgüt birimleri veya fonksiyonları açısından dağılımını dengelemekte de önemli rol oynar. İyi işleyen bir personel değerlendirme sisteminde «daha başarılı» olabilmek için ön koşul olan hangi alanlarda «az başarılı» veya «başarısız» olunduğunun belirlenmesi aşamasında da yarar sağlanır.

Gerçekçi ve bilimsel bir anlayışla yönlendirildiği takdirde personel değerlendirme sistemi öncelikle durum analizi yaparak geliştirilmesi gereken birim veya fonksiyonları belirlemek sonra gelişmenin aracı olarak kullanılmak, daha sonra da izleme ve denetlemeyi sağlamak üzere çok yönlü kullanılabilen bir mekanizmadır.

Daha ayrıntılı ve sistemli olarak ifade etmek gerekirse objektif bir personel değerlendirme sisteminin örgüte ve çalışanlara sağlayacağı yararlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Objektif bir personel değerlendirme sisteminin örgüte sağlayacağı yararlar :

 • Örgütün genel durumu ve geleceği hakkında bilgi sağlamak ve tahminlerde bulunma olanağı yaratmak.
 • Yöneticiye terfi, transfer, eğitim, ücretleme konularında karşılaştırma yaparak rasyonel kararlar vermesini sağlayacak objektif bilgiler sunmak,
 • Örgütün yöneticileri bakımından geleceği ve potansiyel gücü hakkında bilgi vermek.
 • Örgütte izlenen insan kaynağının kullanımına ilişkin personel politikasının anlamlılığı hakkında bilgi vermek ve değerlendirme olanağını yaratmak.
 • Örgütte «hakça» davranıldığı inancının yayılmasına, verimlilik ve etkililiğin artmasına katkıda bulunmak.

Örgütte başarının objektif olarak değerlendirilmesinin çalışanlar açısından sağlayacağı yararlar ise aşağıdaki gibidir :

 • Terfi, transfer, ücretleme ve cezalandırma gibi önemli konularda objektif davranıldığı inancının doğması ve bunun sonucu kişide istekli çalışma arzusunun gelişmesi.
 • Doğal bir «hak» olan üstlerin kendisi ve iş görme biçimi hakkında ne düşündüklerini bilmek ihtiyacını gidermesi ve üstlerden astlara geribeslenim sağlanması.
OKU  Çalışanları Motive Eden Söz ve Davranışlar
baskılı ıslak mendil